Over de Theosofische Vereniging

De doeleinden van de Theosofische Vereniging zijn:
1. Het vormen van een kern van universele broederschap zonder onderscheid van ras, geloof, kaste, geslacht of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en wetenschappen.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde natuurwetten en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

De Theosophical Society werd op 17 november 1875 in New York opgericht door mevrouw H.P Blavatsky, H.S. Olcott, W.Q. Judge en anderen. Het internationale hoofdkwartier is sinds 1882 gevestigd in Adyar, een voorstad van Chennai (Madras), India.

In 1897 werd de Nederlandse afdeling, de Theosofische Vereniging in Nederland, opgericht. De vereniging bestaat uit Loges en Centra, verdeeld over het land.

"Zo binnen, zo buiten
Zo groot, zo klein
Zo boven, zo beneden
Er is slechts één Leven en Wet
En de besturende Kracht is één
Er is geen binnen, geen buiten
Geen groot, geen klein
Geen hoog, geen laag
In het goddelijk bestel"

Hermes Trismegistus

 

De Loge Den Haag werd opgericht op 30 maart 1897. In de loge bieden we u een gevarieerd programma aan, dat alle gebieden van de theosofie en verwante onderwerpen bestrijkt. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de secretaris, Jaap Trouw. Stuur een bericht tvndenhaag@gmail.com of bel (070) 397 50 71.
 
 

Wat is Theosofie

Theosofie is een eeuwenoude stroming die de mens aanmoedigt op zoek te gaan naar de gemeenschappelijke kern van wetenschap, filosofie en religie. Het woord theosofie is afgeleid van het Griekse theos - sophia en betekent goddelijke wijsheid. Deze wijsheid verwijst naar de verzameling waarheden die de basis vormt van alle religies, die door niemand als exclusief bezit kan worden geclaimd.

Deze waarheden laten in bedekte termen de grondbeginselen van het bestaan zien. Er is een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel, dat wij met ons denken niet kunnen bevatten. In de verschillende godsdiensten noemt men dit beginsel wel God, Allah, Krishna, Christus, Buddha, enz. Maar in feite gaat het om een universele Werkelijkheid, die niet benoemd kan worden. Leden van de Theosofische Vereniging bestuderen deze waarheden en trachten ernaar te leven. Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn, naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden.

Theosofie werpt licht op de geschriften en de leerstellingen van de religies door hun verborgen betekenis te onthullen.
Theosofie geeft de wereld de Wetenschap van de Geest terug, door de mens te leren de Geest te zien als zijn werkelijk zelf en zijn denkvermogen en het lichaam als uiting daarvan. Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis, die de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft.

Alles, van het kleinste deeltje tot de grootste sterrenstelsels, is in beweging. Deze beweging voltrekt zich in oneindige cyclische processen van ontstaan, vergaan en weer opnieuw ontstaan. Ook een mens wordt geboren en sterft op de bestemde tijd en ontvangt weer een nieuw leven op de bestemde tijd. De omstandigheden in het nieuwe leven zijn afhankelijk van het karma (de wet van oorzaak en gevolg), die bestaat uit de som van al zijn gedachten, gevoelens en handelingen in het vorige leven. De mens is dus zelf verantwoordelijk voor zijn leven en zijn ontwikkeling, maar uiteindelijk zal hij worden wie hij ten diepste al is.

Heel belangrijk is het gegeven dat al het bestaan één is, m.a.w. er ligt een fundamentele eenheid ten grond slag aan al het leven. Wij moeten dat vooral in de innerlijke betekenis zien. Want in het diepste innerlijk van de mens ligt de eeuwige kern die gelijk is aan de Universele Kern of Ziel van al het Leven.

Wie de Eenheid van al het bestaande kan zien, beseft dat alles met alles is verbonden en zal openstaan om te kunnen ontvangen. Het leven van zo iemand zal veranderen. Eerbied en zorgzaamheid voor al het leven zullen dan een vanzelfsprekendheid worden.