Lezing 26 maart: Enneagram en Human Design – Loes Huijgens

Het Enneagram, de Tzolkin en Human Design, wat hebben ze met elkaar gemeen en wat kunnen we er uit leren? In 1952 schetst Cato Gruntke in haar Spirito-analytische verhandelingen een beeld van de mens geprojecteerd in kleurenschema’s. Daarin schrijft ze: “al wat goddelijk of geestelijk is, moet door persoonlijkheid door zichzelf in zichzelf gewekt worden”. Dit kan tot stand worden gebracht via de Psyche op verschillende manieren.

Het Enneagram, de Tzolkin en het Human Design zijn daarbij ook hulpmiddelen. De oorsprong van het Enneagram dat inzicht geeft in de persoonlijkheid van de mens, stamt uit een ver verleden. Dat geldt ook voor de Tzolkin. Het Human Design is van recentere datum en verbindt oude en nieuwe kennisbronnen met elkaar. Alles bij elkaar vormen deze bronnen een rijke aanvulling op het perspectief van de persoonlijkheid van de mens.

Interessante ontwikkelingen, en de vraag is hoe we daar zelf gebruik van kunnen maken. Welke kennis heb je daarbij wel en niet nodig? Dat gaan we deze avond onderzoeken.

Loes Huijgens kwam ruim 20 jaar geleden voor het eerst in aanraking met Pythagoras en numerologie. Daarna kwam het Enneagram op haar pad, gevolgd door de Tzolkin en het Human Design. Door verbanden te zien die deze kennisbronnen met elkaar gemeen hebben, legt ze de vinger op details die vaak nog over het hoofd worden gezien.

Wij zien ernaar uit u in de Loge te begroeten voor deze bijzondere avond. Voor leden is deze lezing gratis toegankelijk. Niet leden betalen € 6,- toegang (inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers).

Nieuwe cursus: Wegwijs worden in de I Tjing

Op 11 september 2017 gaf Guido Lamot in onze Loge een lezing over de I Tjing. Op verzoek van vele aanwezigen die aangaven zich graag verder te willen verdiepen in deze interessante materie, geeft Guido nu een cursus Wegwijs worden in de I Tjing in onze Loge.

De I Tjing is het oud-Chinese Boek der Veranderingen. Het werd eeuwen in hofkringen gebruikt als raadgever. Het geeft de krachten aan die werkzaam zijn om iets ten goede te laten veranderen. Zo vormt het een kompas om onszelf beter in het dagelijks leven te kunnen oriënteren, de juiste weg te bewandelen of overtuigender te beslissen in het maken van keuzes. De I Tjing geeft aan wat je kunt veranderen, hoe, waar en wanneer, het is daarom heel praktisch en draagt een universele wijsheid in zich die de tijd trotseert.

De I Tjing biedt concreet advies in privé- en werksituaties. Je krijgt inzicht hoe de eerstvolgende stap op je weg er uit gaat zien, als je erom vraagt op de juiste manier. Je leert om jezelf en anderen beter te begrijpen waardoor je handelen in het dagelijks leven evenwichtiger wordt. Wereldwijd zien we grote veranderingen gebeuren, soms ontroerend fijn, soms dramatisch gruwelijk. Dan is het handig om je eigen plek en taak te weten binnen dit collectieve transformatieproces. Als je de betekenis ziet van de dingen om je heen, blijf je verzekerd van een gemoedsrust. Voor wie het boek te moeilijk vindt, maak ik het laagdrempelig.

De studie omvat 3 dagdelen waarbij drie fasen worden doorlopen: basis, proces en visie. De aanpak is zowel verdiepend als praktisch. We hanteren o.a. de ‘I Tjing, het Boek der Veranderingen’ vertaling Richard Wilhelm, uitgeverij Ankh Hermes. Er zijn tussentijdse leeropdrachten.

Lesdata: zaterdagmiddag 24 maart, 7 april, 28 april van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Kosten:  105,- inclusief het cursusmateriaal en een unieke set I Tjing-kaarten van eigen ontwerp.
Er zijn ook een aantal tweedehands boeken op voorraad.
Aanmelden bij Jaap Trouw, tel: 070-397 50 71, mail: tvndenhaag@gmail.com
Meer info bij Guido Lamot, tel.: 035–588 52 25, mail: guidolamot@gmail.com
of download hier de uitgebreide informatiefolder Wegwijs worden in de I Tjing

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!

Lezing Loge Den Haag TVN

lezing 5 maart 2018: ‘Karma in boeddhisme’ door Henk Blezer

Er zijn weinig onderwerpen binnen het boeddhisme die zoveel vragen oproepen als de leer van karma; overigens niet alleen nu: er is altijd wel al discussie over geweest.

Hoe laat de werking van strikt persoonlijk opgevat karma zich verenigen met boeddhistische opvattingen over de vergankelijkheid van de conventionele persoon, of met de overdracht van verdienste? Hoe blijft karma met de persoon verbonden als die au fond geen wezensidentiteit heeft en voortdurend verandert? Hoe kunnen we ons de continuïteit van karma voorstellen door verschillende levens heen? Dus: hoe werkt karma eigenlijk? Wie of wat is er verantwoordelijk voor de daden in een vorig leven, of zelfs maar de daden van het voorgaande moment? Wat heeft karma met gerechtigheid te maken?

Maar ook de ideeëngeschiedenis roept interessante vragen op: hoe heeft het denken over karma zich in India en daarbuiten ontwikkeld en welke geschiedenis hebben wij zelf met het begrip karma?

Henk Blezer (Universiteit van Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam) doet sinds begin negentiger jaren wetenschappelijk onderzoek naar en publiceert over Indiaas en Tibetaans boeddhisme en bön.
Hij onderwees boeddhistische studies aan de Universiteit van Leiden en geeft momenteel les over boeddhisme aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Bovendien doceert hij Aziatische en boeddhistische studies voor het Internationale Studie programma (eveneens Universiteit van Leiden, Campus Den Haag).

Wij zien ernaar uit u in de Loge te begroeten voor deze bijzondere avond. Voor leden is deze lezing gratis toegankelijk. Niet leden betalen € 6,- toegang (inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers).

Lezing Pythagoras, Loge Den Haag TVN

Pythagoras, zoveel meer dan “de man van de beroemde stelling”

Op maandag 5 februari hield Hans van Aurich in onze loge een lezing over Pythagoras en de Delphische Mysteriën.

Iedereen in heel Europa kent de naam van de Griek Pythagoras; velen hebben op school zijn wiskundige stelling geleerd. Na zo’n 2500 jaar heeft hij nog niets aan roem ingeboet.

Maar Pythagoras heeft veel meer gedaan dan zijn stelling ontwikkelen; hij stichtte zijn eigen School, gelegen in Croton in het zuiden van Italië. In die tijd was dat gebied een Griekse kolonie. Deze mysterieschool werd de school der Pythagoreeërs genoemd en had vele volgelingen. Men bestudeerde er o.a. astrologie, meetkunde, muziek. Getallenleer, in het bijzonder de getallen 1,2,3,4, en hun verhouding, was zeer belangrijk. Al deze vakken hadden een zintuiglijke en een geestelijke component, maar het doel was vooral de geestelijke kennis verder te ontwikkelen.

Het ‘Ken Uzelf – en gij zult het heelal en de goden kennen’ van de tempel van Delphi was (en is nog) de leidraad van het leven.

Pythagoras heeft veel gereisd. Hij verbleef lange tijd in Egypte en ook in India. Zijn leer en die van de Indiase wijsgeren vertonen overeenkomsten. Hij was een bijzondere, zeer wijze ziel. Al vroeg werd hij vegetariër en dronk hij uitsluitend water. Hij stelde al dat de aarde rond was. Ook was de School monotheïstisch, ondanks de uitgebreide Griekse godenwereld.

Aan hem worden de Gulden Verzen toegeschreven, een aantal leefregels en aanwijzingen, waar de leerling zich aan moest houden en ze toepassen, voor hij de ‘Eed van Pythagoras’ kon afleggen.

Na een aantal zeer succesvolle jaren in Croton groeide er langzamerhand weerstand en onbegrip bij de burgers van de stad. Uiteindelijk werd de toestand gevaarlijk en vluchtte Pythagoras en de pythagoreeërs. Gebouwen werden in brand gestoken. Dat was het einde van de mysterieschool als instituut. Maar de ideeën werden verspreid over heel Griekenland en vonden later weer vaste grond bij Plato.

19 februari: Adyar dag

Adyar dag valt officieel op 17 februari en wordt bij ons herdacht op een maandag die bij die datum in de buurt ligt.

Henry Steel OlcottAnnie Besant heeft destijds ‘Olcott Day’ ingesteld om de sterfdag van Henry Steel Olcott – hij overleed op 17 februari 1907 – te herdenken. Hij was de eerste president van de Theosofische Vereniging en heeft zich van 1875 tot 1907, dus 32 jaar lang, ingezet voor de Theosophical Society. Als onvermoeibaar organisator heeft hij de vereniging in de begintijd vormgegeven. De democratische grondslag van de organisatie, de loge-structuur, de drie doeleinden in haar huidige formulering: het is allemaal te danken aan Olcott. Daarnaast is hij ondermeer bekend om zijn werk voor het boeddhisme op Sri Lanka (het toenmalig Ceylon).

Langzaam veranderde de focus van deze dag. De dag wordt nu ‘Adyar dag’ genoemd. 17 februari is om nog een aantal redenen een gedenkwaardige dag:

– In 1600 werd Giordano Bruno door de Romeinse inquisitie verbrand.

– In 1847 werd Charles Webster Leadbeater geboren.

– In 1953 werd Nilakantha Sri Ram als 5de internationale president benoemd.

– In 1986 overleed Jiddu Krishnamurti.

Deze bijzondere dag vieren de leden van de Loge Den Haag dit jaar op 19 februari 2018.

Lezing door Hans van Aurich: Pythagoras en Delfische mysteriën

5 februari 2018 ‘Pythagoras en Delfische mysteriën’ door Hans van Aurich

De school van Pythagoras en de Delfische Mysteriën hebben de westerse wereld een bijzonder erfgoed geschonken. Het is opmerkelijk hoeveel men hiervan in het westerse gedachtegoed terugvindt.

We kennen Pythagoras van de methode van lengtemeting, bekend als de stelling van Pythagoras. De stelling is inderdaad van hem afkomstig maar zeker niet de belangrijkste vrucht van zijn geniale brein. Met de stelling – hoe nuttig ook – is de mensheid stellig minder gegeven dan met het samenvattende beeld van de schepping en de mens dat gedurende vele eeuwen het levenspatroon van de pythagoreïsche genootschappen bepaalde.

Belangrijke punten hierin, zoals de reïncarnatieleer en de drievoudige structuur van de kosmos en de mens, zijn voor velen altijd geldige waarheden. Deze drievoudigheid vond men al terug in het opschrift van de tempel van Delfi:

Ken uzelf – en gij zult het Heelal en de Goden kennen.

Wij zien ernaar uit u in de Loge te begroeten voor deze bijzondere avond. Voor leden is deze lezing gratis toegankelijk. Niet leden betalen € 6,- toegang (inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers).

Lezing Thomas-evangelie door Karl van Klaveren

Het Thomas Evangelie: een verzameling van 114 spreuken en korte teksten van Jezus

Op maandag 22 januari j.l. heeft Karl van Klaveren een lezing gegeven over het Thomas Evangelie. Dat is één van de dertien geschriften die in 1945 in Egyptische woestijn bij Nag Hammadi werd gevonden. Karl begon met te vertellen over het Marcusevangelie, waarschijnlijk het oudste, waar hij eerder een studie van had gemaakt. Vandaar naar de andere bijbelse evangeliën. Ze werden stuk voor stuk belicht en vergeleken met elkaar. Zo hebben alleen het Mattheus en het Lucas evangelie het verhaal over de geboorte van Jezus en begint Marcus met de doop in de Jordaan door Johannes. Johannes begint weer heel anders met zijn bekende mystieke tekst.

Het Thomas Evangelie is geen verhaal, maar een verzameling van 114 spreuken en korte teksten (Logions) van Jezus, veelal mystiek getint. Hij wordt ‘Jezus de Levende’ genoemd en nergens Messias of Christus. Een aantal Logions is voorgelezen en besproken. Er zijn veel verschillen met de andere Evangeliën, maar soms ook wel overeenkomsten. Thomas wordt ook wel een ingewijde genoemd, omdat Jezus hem dan apart neemt en dingen uitlegt die alleen voor hem bestemd zijn. Je zou het Thomas Evangelie een Joods-Christelijke gnostische tekst kunnen noemen. Kenmerkend daarvoor is dat er nergens over zonde wordt gesproken, zoals in de andere evangeliën en boeken, maar over onwetendheid.  Vermoedelijk is dit evangelie nog ouder dan dat van Marcus en dateert het van rond het jaar 50 van onze jaartelling.

Ter afsluiting Logion 3, waar we nog lang op kunnen contempleren.

boek het evangelie van Thomas, Dr. R. SchippersJezus zei:

Als jullie leiders tegen jullie zeggen:
Kijk, het koninkrijk is in de hemel,
dan zullen de vogels van de hemel er eerder zijn dan jullie.
Als ze jullie zeggen: het is in de zee,
dan zullen de vissen er eerder zijn dan jullie.
Maar het koninkrijk is binnen jullie èn buiten jullie.
Wanneer jullie jezelf kennen,
dan zullen jullie weten
dat jullie zonen zijn van de levende Vader.
Maar als jullie jezelf niet kennen,
dan verkeren jullie in armoede
en zijn jullie zelf de armoede.

Het was een bijzonder interessante avond, met vaak weer nieuwe invalshoeken en wetenswaardigheden. Hartelijk dank, Karl!

TVN Voorjaarsdag 17 maart: Emanatie en Evolutie

Op 17 maart vindt op het ITC in Naarden de voorjaarsdag van de TVN plaats. Hein van Dongen en Rico Sneller zullen ons die dag over het thema emanatie en evolutie onderhouden.

Volgens populaire versies van de evolutieleer is het leven gebaseerd op materiële processen, op strijd en op toeval, en is het bewustzijn, als het al bestaat, een laatkomer in deze ontwikkeling.

Volgens eeuwenoude westerse en oosterse visies (die zelfs invloed op de evolutiegedachte hebben gehad) is bewustzijn echter juist de basis van de kosmos, en zijn leven en materie emanaties (uitstromingen) daarvan. Kan de emanatiegedachte leiden tot een andere visie op evolutie, die niet materialistisch is, maar spiritueel?

Emanatie en spirituele evolutie zijn geen louter theoretische of vrijblijvende concepten. Wie er waarde aan hecht zal zich anders tot zijn medemensen en de natuur verhouden.

De drie doelstellingen van de Theosophical Society Adyar bieden een werkagenda om deze inzichten te vertalen naar de praktijk van ons leven.

Inschrijven is noodzakelijk.

  • Bij voorkeur per email: evenementen@theosofie.nl
  • Telefonisch: 020 – 676 56 72 woensdag tot en met zaterdag tussen 13:00 en 17:00 uur

Voor meer informatie zie de flyer Emanatie en Evolutie 17 maart 2018

 

lezing Loge Den Haag Thomas-evangelie

Lezing 22 januari: ‘Thomas-Evangelie’ door Karl van Klaveren

Eeuwenlang waren er maar vier evangeliën, die afkomstig waren uit de eerste eeuw na Christus. Maar sinds kort is daar een vijfde bijgekomen die volgens sommige onderzoekers misschien wel de oudste is: het Thomas-evangelie. Het werd in 1945 gevonden tijdens een grote vondst van gnostische teksten bij de Egyptische stad Nag Hammadi.

Anders dan de evangeliën uit het Nieuwe Testament bevat het Thomas-evangelie geen levensgeschiedenis van Jezus, geen geboorte, kruisiging of opstanding. Wat is dan wel de boodschap van deze 114 losse uitspraken van Jezus, die door Thomas als ingewijde leerling werden opgetekend. En wie was deze Thomas, die ook in India zou zijn geweest?

In deze lezing zal Karl van Klaveren, predikant van de vrijzinnig-protestantse Houtrustkerk, vertellen waarom het Thomas-evangelie in de katholieke kerk vergeten raakte en waarom het nu zo belangrijk is voor de vernieuwing van het christendom en de westerse cultuur.

Wij zien ernaar uit u in de Loge te begroeten voor deze bijzondere avond. Voor leden is deze lezing gratis toegankelijk. Niet leden betalen € 6,- toegang (inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers).

Film 8 januari 2018: Eckhart Tolle – ‘Stillness amidst the world’

Eckhart Tolle werd geboren in Duitsland als Ulrich Leonard Tölle. Rond zijn twintigste ging hij naar Engeland. Na te zijn afgestudeerd aan de Universiteit van Londen werd hij onderzoeker aan de Universiteit van Cambridge.

Op zijn negenentwintigste maakte hij een diepe spirituele omslag mee. Hij veranderde zijn naam toen in “Eckhart”, naar de 13e-eeuwse mysticus Meester Eckhart. Vanaf dat moment tracht hij zijn transformatieproces te integreren en te verdiepen en er begon een intense reis naar binnen. Eckhart is niet verbonden aan enige religie of traditie. In z’n lezingen verkondigt hij de eenvoudige maar diepzinnige boodschap, zoals die ook werd gebruikt door de oude spirituele meesters: er is een weg uit lijden naar vrede. Hij is auteur op het gebied van spiritualiteit en heeft diverse spirituele boeken geschreven, o.a. ‘De Kracht van het Nu’, ‘De Kracht van het Nu in de praktijk’, ‘De Stilte Spreekt’ en ‘Een Nieuwe Aarde, de uitdaging van deze tijd’.

Findhorn retreat

Jij bent hier opdat het goddelijk doel van het universum zich kan ontvouwen. Zo belangrijk ben je!

Een tweedaagse retraite in Findhorn in Schotland – bekend als een spiritueel centrum voor persoonlijke en wereldlijke transformatie – biedt een ideaal podium voor Eckhart Tolle’s transformatie concept. Hij onderzoekt het idee ‘stilte’ en hoe je dat kunt bereiken. Stilte geeft een doorgang naar het Nu en alleen daardoor kan transformatie plaatsvinden. Mensen analyseren, interpreteren en labelen iedere bewuste ervaring. Daardoor zijn ze niet meer instaat de heiligheid in zichzelf te bemerken en de wereld van de natuur.

Wij zien ernaar uit u in de Loge te begroeten voor deze bijzondere avond. Voor leden is deze film gratis toegankelijk. Niet leden betalen € 6,- toegang (inclusief een kopje koffie of thee met wat lekkers).